วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


ขโณ โว มา อุปจฺจคา

อย่าปล่อยกาลเวลาให้ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์


ปญฺญา นรานํ รตนํ

ปัญญาเปรียบเสมือน เครื่องประดับแห่งตน
1NFam.jpg [644x680px] ฝากรูป
อปฺปมตฺตา น มียนฺติ

ผู้ไม่ประมาท ย่อมไม่ตาย

มิตฺตทุพฺโก หิ ปาปโก

ผู้ประทุษร้ายมิตรเป็นคนเลวแท้

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556